استند گل آنتریوم و لیلیوم اورینتال

3,165,000 تومان 2,532,000 تومان
عرض ارتفاع 100 سانتی متر 220 سانتی متر

استند گل رزهلندی و پایه قلبی

12,630,000 تومان 10,104,000 تومان
عرض ارتفاع 155 سانتی متر 200 سانتی متر

استند گل رزهلندی

2,190,000 تومان 1,752,000 تومان
عرض ارتفاع 100 سانتی متر 200 سانتی متر

استند گل آنتریوم و لیلیوم اورینتال

2,667,000 تومان 2,133,600 تومان
عرض ارتفاع 120 سانتی متر 330 سانتی متر